Лидерство и участие на хората с увреждания в един приобщаващ, достъпен и устойчив свят след Ковид-19. Под това послание Организацията на обединените нации (ООН) обединява събитията в цял свят, посветени на Международния ден за хората с увреждания, който се отбелязва на 3 декември от 1992 г.

Целта на инициативата е да подкрепи зачитането на техните права във всички сфери на обществения живот. Да мотивира предприемането на по-ефективни действия, с които да се гарантира достъп на хората с увреждания до трудовия пазар, до образователната и здравната система и общата архитектурна среда.

Визията на Министерството на труда и социалната политика за развитието на политиката в областта на социалното приобщаване на хората с увреждания е в пълен синхрон с принципите, заложени в Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Осигуряването на по-добри условия за независим живот, изграждането на достъпна публична среда, преодоляването на бедността и социалната изолация винаги са били сред приоритетите в управленските програми на правителствата на България.

Най-точният критерий за пълноценната интеграция на хората с увреждания е успешната им професионална реализация. През отиващата си вече 2021 г. Министерството на труда и социалната политика в партньорство и с подкрепата на работодателите, синдикатите и неправителствените организации продължи да прави успешни крачки за преодоляване на вкоренената в общественото съзнание стигма, че човекът с увреждане е човек, който не може да се труди пълноценно. Доказателство за това са данните на Агенцията по заетостта, които показват, че от януари до края на октомври 2021 г. близо 8000 хора с увреждания са започнали работа. Безспорна оценка за техните знания, умения и професионализъм, е че над 2/3 от тях са наети от работодатели в реалния сектор.