На 31 май 2018 г. Сдружение „АЛФА КЛУБ” Горна Оряховица подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за изпълнение на Проект „Социално предприятие „Асистентство”
ГЛАВНА ЦЕЛ: Осигуряване подкрепа за социално включване на хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.
Специфични цели: Осигуряване заетост за 22 лица от целевите групи в новосъздадено социално предприятие. Създаване на ново социално предприятие в структурата на Сдружение „АЛФА КЛУБ” , чрез настоящата процедура и то да започне да функционира като такова чрез настоящото проектно предложение. Осигуряване на професионално ориентиране и активиране, мотивационно и професионално обучение за представителите от целевата група. Осигуряване на психологическа и социална подкрепа на целевите групи (лица с увреждания и лица в неравностойно положение и други социално изключени лица) за социалното им включване.

НАЧАЛНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.07.2018 Г.
КРАЙНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 01.11.2019 Г.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 286 004,54 ЛВ.

ЕВРОПЕЙСКО СЪФИНАНСИРАНЕ: 243 103,86 ЛВ
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ 42 900,68 ЛВ