Кметовете на общините в Република България, в съответствие с регламента на чл. 113, ал. 2 от Закона за социалните услуги имат задължението всяка година до 30 април да представят в електронен формат на Агенцията за качеството на социалните услуги Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, предоставяни на териториите на съответните общини, включващ:

обобщена информация относно постигнатите резултати при предоставянето на социалните услуги от общината;
резултати от проведения контрол и мониторинг по отношение на постигнатите резултати при предоставянето на социалните услуги от общината;
отчет на разходваните средства от държавния бюджет, а в случай на възлагане на предоставянето на социални услуги на частни доставчици – и годишна оценка на изпълнението на договорите за възлагане;
оценка на общината на ефективността на социалните услуги, които предоставя.
Формулярът на Анализа е достъпен на https://aksu.government.bg/analizi-na-sastoyanieto-i-efektivnostta-na-soczialnite-uslugi-na-teritoriyata-na-obsthinite/

Анализът се подава електронно през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) или Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или по електронна поща – e-docs@aksu.government.bg