Сдружение “Алфа клуб” Горна Оряховица започна предоставяне на социалната услуга “Асистентска подкрепа”.

 

Какво представлява социалната услуга “Асистентска подкрепа”?

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

Заявление-декларация /по образец/; – ИЗТЕГЛИ ТУК
Документ за самоличност (за справка);
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ № 9а, ет.2, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

За допълнителна информация тел. 0889 333139 или на e-mail alfaclubgo@gmail.com

 

 


Важно!!!

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата.

Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето на престой в лечебно заведение.

Обяви за свободни позиции на длъжност “Социален асистент” можете да намерите – ТУК
Заявление-декларация за кандидатстване за длъжност – “Социален асистент” – ТУК