Сдружение „Алфа клуб“ в сътрудничество с Община Горна Оряховица продължава изпълнението на Проект „Прозрачно управление в община Горна Оряховица“, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
В рамките на проекта е съставен, отпечатан и разпространен в тираж 7000 бр. “Наръчник за съдействие на гражданите на Община Горна Оряховица”, който съдържа информация за стъпките, които предприемаме, за да получим качествена услуга от администрацията на общината. Наръчникът е предназначен за гражданите и улеснява тяхната комуникация с общинска администрация; подпомага подобряването на административните услуги.


Сдружение „Алфа клуб“ в сътрудничество с Община Горна Оряховица продължава изпълнението на Проект „Прозрачно управление в община Горна Оряховица“, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Проведени са множество Информационни и застъпнически кампании сред населението на община Горна Оряховица.
Проведени са 5 Общи събрания на населението в гр. Горна Оряховица, гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Първомайци и с. Поликраище, на които са избрани Обществени съвети с цел оказване на подкрепа в дейността на местната управа.
На територията на общинския център и четирите големи населени места, функционира „Бюро за подкрепа и съдействие на гражданите“, в което гражданите получават подкрепа и съдействие по наболели за тях въпроси и проблеми.

 


 

На 20.02.2019 г. Сдружение „АЛФА КЛУБ“ в партньорство с Община Горна Оряховица подписа Договор на предоставяне на БФП №BG05SFOP001-2.009-0164-C01 по проект „Прозрачно управление в Община Горна Оряховица”, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”. Целта на проекта е осъществяване на открито и отговорно управление в община Горна Оряховица в условията на добро партньорство между гражданите, неправителствените организации, бизнеса и общинските органи на управление. Основна цел: Отправяне на препоръки за подобряване на процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от служителите.
Специфична цел: Създаване на “Бюро за подкрепа и сътрудничество на гражданите” и на реално и ефективно действащи Обществени съвети за реализиране на по-широко участие на гражданите и нарастване активността на НПО при формулирането, изпълнението и мониторинга на местни политики и законодателство. Създаването на Обществени съвети към населените места в общината. Проектът ще се стреми да отговори на създалата се необходимост от развит граждански капацитет и реализиране на действаща и развита пряка демокрация като се отчита фактът на намалялото до липса в годините на прехода доверие на гражданите в държавните и местни органи на управление.
Основните дейности са
– Проучване, изследване, анализ и оценки за дейността на общинска администрация и Общински съвет- Горна Оряховица; анализ на потребностите на целевите групи. Изготвяне на препоръки;
– Проучване на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Обмяна на опит с български общини, в които има иновативни решения по отношение доброто управление и участие на гражданите в него;
– Осъществяване на пряко участие на гражданите и неправителствения сектор в управлението.Създаване на Бюро за подкрепа и съдействие на гражданите.Създаване на Обществени съвети в общинския център и в четири от населените места от общината.Създаване Бюро за подкрепа и съдействие на гражданите в гр.Горна Оряховица;
– Повишаване на капацитета на членовете на организацията – кандидат и организацията- партньор.

Управляващ орган: Администрация на Министерски съвет
фонд и Република България чрез Оперативна програма „Добро управление“
Бюджет: 89 922.41 лв.
в т.ч. 76 434.05 лв.- Европейско съфинансиране
13 488.36 лв.- Национално съфинансиране

Срок на изпълнение: 12 месеца /от 20.02.2019 г. до 20.02.2020 г./