Сдружение “Алфа клуб”, гр. Горна Оряховица, вх. №39-353/ 26.06.2017 г.
Проект за социална услуга “Ние сме с Вас”
 Цели на проекта:
• Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” в отговор на индивидуалните потребности на отделния човек в риск. Оказване на помощ и подкрепа за справяне в бита и преодоляване на социалното изключване;
• Осигуряване на възможност за справяне с местни проблеми – безработица, социална изолация, бедност. Придобиване на опит от всички членове на сдружението за изпълнение и управление на проекти в социалната сфера.
 Основните дейности по проекта са:
• Управление, организация и отчитане;
• Публичност и разпространение на информацията- популяризиране на проекта;
• Подбор на кандидат- потребителите. Информиране и консултиране. Сключване на договори за услуги;
• Назначаване на персонал и мултидисциплинарен екип за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Сключване на трудови и граждански договори;
• Изготвяне на оценка на потребностите. Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител;
• Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” Оказване на планирана помощ и подкрепа на потребителите, в съответствие с идентифицираните нужди и индивидуалния план за услуги.
 Целева група: Хора с увреждания; Възрастни хора; Безработни лица, наети в услугата
 Ползватели на социалната услуга: Хора с трайни увреждания. Възрастни самотноживеещи над 65г. Зависими от грижа хора. Самозаявили се клиенти за социално консултиране.
 Проектът ще се реализира на територията на: Община Горна Оряховица- гр. Горна Оряховица, с. Горски Горен Тръмбеш, с. Горски Долен Тръмбеш, с. Първомайци, с. Правда, с. Паисий.
Отпуснати са финансови средства в размер на 23 856.97 лв. за реализиране на проекта.