Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към населените места на Община Горна Оряховица
Глава първа Общи положения
Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към населените места на Община Горна Оряховица.
Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на населеното място и за граждански контрол на управлението им.
Глава втора
Създаване и устройство
Чл. 3. Обществен съвет се създава към град Долна Оряховица, село Драганово, село Поликраище и село Първомайци.
Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на сдружение „Афа клуб“ Горна Оряховица и най-малко трима представители на населението, както и един представител на общината.
(2) Представителят на сдружение „Алфа клуб“ Горна Оряховица се определя със заповед на Председателя на УС, представителят на общината се определя със заповед на кмета на населеното място.
(3) Представителите на населението за излъчват на събрание на населението.
(4) За представители на населението могат да бъдат излъчени:
1. пълнолетни лица с избирателно право на територията на съответното населено място;
2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи и др..
(5) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.
(6) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.
Чл. 5. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е: 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 2..в трудово или облигационно правоотношение с общината, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е общината.
(2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1.
Чл. 6. (1) Броят на членовете на обществения съвет може да бъде: 1. за населени места до 2000 жители – 5 и 2. за населени места над 2000 жители- 7.
Чл. 7. (1) На събранието се води протокол от лице, определено от кмета на съответното населено място. Протоколът се удостоверява с подпис от лицето, което го е водило. (2) Присъствалите на събранието лица подписват присъствени списъци. (3) Протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на кметството.
Чл. 8. За участие в събранието се отправя писмена покана до жителите с избирателно право на съответното населено място, която съдържа: 1. дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието; 2. информация за мястото и/или за интернет страницата, на което са оповестени правомощията на обществения съвет.
Чл. 9. (1) Председателят на УС изпраща поканата в срок не по-малък от 15 дни преди датата на провеждането на първото Общо събрание в населеното място.
Глава трета
Дейност на обществения съвет и организация на работа
Чл. 10. (1) Общественият съвет в населеното място: 1. одобрява предложения за вземане на важни решения относно развитието на населеното място; 2. предлага политики и мерки за подобряване качеството на живот в населеното място; 3. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; 4. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси;
Чл. 11. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната година, който се: 1. поставя на мястото за обявления в сградата на кметството; 2. публикува на интернет страницата на кметството; 3. представя и обсъжда публично.
(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране за работата му и за взетите решения.
Чл. 12. (1) На първото заседание Общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване. (2) Председателят: 1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му; 2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет; 3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.
Чл. 13. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на годината. (2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.
Чл. 14. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред. (2) Поканата се поставя на мястото за обявление в сградата на кметството и/или на интернет страницата на съответното кметство най-малко 15 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.
Чл. 15. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание. (2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на кметството.
Чл. 16. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет. (2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване. (3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
Чл. 17. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към кметството, могат да бъдат канени и експерти, представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.
Чл. 18. Кметът на кметството има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
Чл. 19. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило. (2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на кметството и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата.
Чл. 20. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в кметството на място, определено от кмета. (2) Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от кметството, определено от съответния кмет на населеното място. (3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.
Чл. 21. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет кметът на кметството е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му. (2) Кметът на кметството представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на кметството в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Заключителни разпоредби §1. Този правилник се издава във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.009-0164-C01 по проект „Прозрачно управление в Община Горна Оряховица”, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Ръководител проект
„Прозрачно управление в община Горна Оряховица“